โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ได้จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้นำนักเรียนเข้าเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาวดาราศาสตร์ โดยมีวิทยากรให้ความรู้อย่างมากมาย