โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร      จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๔๕-๔๔๑๑๗๘ โทรสาร ๐๔๕-441๗๕๘  E-mail Tassaban๑@thaimail.com Website : www.phoklang.ac.th สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๓ ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา