โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ 045-441175