โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาระบบ IoT ซึ่งได้วิทยากรมากความสามารถจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมาร่วมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม