โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ได้ร่วมกับภาคีเครื่อข่ายสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา  โดยมีมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ มาร่วมให้คำแนะนำให้แก่นักเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการวางแผนที่จะศึกษาต่อ