โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนรู้แบบประเทศฟินน์แลนด์  โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ รวมไปถึงคณะผู้บริหารจากทางเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ครูและบุคลกรมีความสนุกสนานในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้