โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ได้รับของที่ระลึกจากท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เนื่องในงานเกษียณราชการ  โดยท่านรองอรวรรณ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้รับมอบเป็นท่านผู้อำนวยการสถานศึกษานายนิพนธ์ ธัญภัทรานนท์ เพื่อให้โรงเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมและงานในพิธีสำคัญต่างๆให้เกิดประโยชน์สืบไป