โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ได้นานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ที่อำเภอวารินชำราบ โดยมีโรงเรียนสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดในครั้งนี้