โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้จัดทำโครงการอบรมทักษะการเดินทางไกลของลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมเดินทางไกล  รวมไปถึงเข้าค่ายพักแรม กิจกรรมรอบกองไฟ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๐ ราย