โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิน ๑๒๐ คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้