โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรมาช่วยอบรมในการสร้างนวัตกรรมด้วยโปรแกรม Scratch