โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้รับเกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ จากจังหวัดนครราชสีมา โดยมีท่านผู้อำนวยการนิพนธ์ ธัญภัทรนนท์และหัวหน้างานต่างๆเข้าร่วมต้อนรับ  รวมไปถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น