โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง)ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีท่านผู้อำนวยการ นิพนธ์  ธัญภัทรานนท์ เป็นประธานในพิธี และทำการเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคลในการเปิดภาคเรียน  ภายในงานได้มีตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียนเข้าร่วมไหว้ประธานในพิธีและครูอาวุโส รวมไปถึงการประกวดพานดอกไม้ธูปเทียน โดยภายในงานได้มีการจัดระยะห่างทางสังคมตามมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมโรคติดต่อ