โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้จัดโครงการ นวดดี นวดสบาย (SBMLD) ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมทักษะ ต่อยอดอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมให้แก่นักเรียนรวมไปถึง การเผยแพร่ความรู้ให้ผู้เรียนถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้