โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง ติดกับโครงการ ศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่โรงเรียนเหล่างามวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการมาบริหารในสถานศึกษา