โครงการออมวันละนิด ชีวิตพอเพียง “ธนาคารโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)”

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการบริหารจัดการทางการเงิน ปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักการประหยัดอดออม มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออม เห็นคุณค่าของการออม การฝึกนักเรียนให้รู้จักประหยัดอดออมจะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน  และเป็นการช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่ง ทำให้นักเรียนมีเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น นักเรียนสามารถนำความรู้กระบวนการต่างๆ ในการทำงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด