โครงการ “นวดฝ่าเท้า นวดดี นวดสบาย สุขภาพกายแข็งแรง SBMLD”

                 เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเก่ง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีภูมิคุ้มกัน ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ดังนั้นจึงถือว่านักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑   (บ้านโพธิ์กลาง) เป็นประชาชนฐานรากกลุ่มหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องอบรมให้ความรู้ สอนงาน สร้างรายได้เพื่อแก้ไขความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนฐานรากให้เข้มแข็งทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนนำความรู้นั้นไปต่อยอดและขยายผลในครอบครัว ชุมชน นักเรียนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชน เช่น โครงการปั้นหล่อสวย (SBMLD) โครงการนวด    ฝ่าเท้า นวดดี นวดสบาย สุขภาพกายแช็งแรง (SBMLD) โครงการเสริมสวยด้วยมือเรา (SBMLD) โครงการภาษาไทยเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมชุมนุมเบเกอร์รี่สานฝัน (SBMLD) ชุมนุมนวดฝ่าเท้า  นวดดี นวดสบาย สุขภาพกาย แช็งแรง ชุมนุมพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ ชุมนุมขนมไทย ชุมนุมเพาะเห็ดนางฟ้า เป็นต้น อีกทั้งยังปลูกฝังให้คนไทยรักที่จะร่วมกันอนุรักษ์และใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อคนไทยและธรรมรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น