โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้จัดกิจกรรมโครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Community Innovation Project : CIP) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำไปต่อยอดการจัดกระบวนการเรียนรู้ลงสู่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้