โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)  ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพลังงานทดแทน ที่โรงเรียนศรีแสงธรรม  บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม เพื่อให้นักเรียนได้ตะหนักรวมไปถึงถอดบทเรียนการจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้