โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)  ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา โดยมีท่านนายกไพศาล ปีตาภา เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีทั้งหัวหน้าส่วนบริหารของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)  และโรงเรียนเทศบาล2 พิบูลวิทยาคาร  มาร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น