โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านวิทยฐานะรวมไปถึงแนวทางการจัดกรศึกษา โดยได้รับเกียรติทางต้นสังกัด กองการศึกษาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มาร่วมเปิดงานในพิธี