โรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้มี มาตรการป้องกันโควิด19 โดยให้มีจุดคัดกรองนักเรียนที่เข้ามาในสถานศึกษา มีจุดล้างมือ จุดวัดอุณหภูมิ คัดกรองนักเรียนที่เดินทางมาจากบ้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่สถานศึกษาแห่งนี้