โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 10 ของจังหวัดอุบลราชธานี ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562