โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้จัดกิจกรรมโครงการ English Camp ระดับประถมศึกษา ๔-๖ โดยมีผู้บริหารจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด รวมไปถึงครูชาวต่างชาติจากโรงเรียนภาคีเครือข่าย มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้มากมายจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้