โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)ได้รับคัดเลือกเป็น "โรงเรียนพลังงานชุมชน" จากกระทรวงพลังงาน โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนิพนธ์ ธัญภัทรานนท์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
         และตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมประชุมชี้แจงนักเรียน ม.4-5 จำนวน 50 คน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการพลังงานในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน และการนำพลังงานทดแทนในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อนำไปสู่ภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน