โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  โดยทุกระดับชั้นมีสวนเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นรับผิดชอบและฝึกปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัว  การดูแลรักษา และการนำไปประกอบอาหาร รวมทั้งนำไปจำหน่าย  และสามารถนำไปประกอบอาชีพแบบยั่งยืนได้    อันจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว  และชุมชน โดยมีกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ อีกมากมาย เช่น  โรงเพาะเห็ด  กิจกรรมส่งเสริมการออม  โรงสีข้าว การทำงานใบตอง

 

นักเรียนปลูกพืชสวนครัว แล้วนำมาจำหน่ายให้คุณครูเพื่อสร้างรายได้

 

ฝึกอาชีพงานใบตองในกิจกรรมชุมนุมและ SBMLD

 

นักเรียนมีความประหยัดอดออม  โดยฝากเงินออมกับธนาคารโรงเรียน ตามโครงการออมวันละนิด  ชีวิตพอเพียง