. . : : สมัครเรียน : : . .

การสมัครประถมศึกษาปีที่ 1
1.  คุณสมบัติของนักเรียน
      เกิดในปี พ.ศ.2552
2.  หลักฐานในการสมัคร
      2.1 สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
      2.2 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ
      2.3 สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ
      2.4 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
3.  การรับสมัคร
      รับสมัครในระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2559 ที่ห้องธุรการ เวลา 08.30 – 16.00 น.
4.  ประกาศผล
      วันที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ที่หน้าห้องธุรการ
5.  มอบตัวและปฐมนิเทศ
      วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)

การสมัครมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.  จำนวนที่รับ
      รับทั้งสิ้นจำนวน 105 คน
         1.1 นักเรียนศิษย์เก่าที่สมัครสอบตามกำหนดการ
         1.2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ : นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก
2.  คุณสมบัติของนักเรียน
      2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
      2.2 อายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์
      2.3 เป็นโสด
3.  หลักฐานในการสมัคร
      3.1 ใบสมัครโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)
      3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
      3.3 เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ปพ.1) หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
      3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดาและมารดา จำนวน 3 ฉบับ
4.  การรับสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ ให้มากรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครที่ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ในวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5.  วิธีการคัดเลือกนักเรียน
      สอบวัดความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น.
6.  ประกาศผล
      วันที่ 2 เมษายน 2559 ที่ใต้ถุนอาคารสัตบรรณ
7.  มอบตัวและปฐมนิเทศ
      ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามการประกาศผล  มามอบตัวโดยมีผู้ปกครอง ซึ่งเป็นบิดา มารดาหรือผู้อุปการะนักเรียน มามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง ในวันที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ที่ใต้ถุนอาคารสัตตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) พร้อมเอกสาร

การสมัครมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.  จำนวนที่รับ
      รับทั้งสิ้นจำนวน 70 คน
      1.1 แผนการเรียน
         - แผนการเรียน วิทยาศาตร์ - คณิตาศาสตร์ จำนวน 35 คน
         - แผนการเรียน สังคมศึกษา - ภาษาต่างประเทศ จำนวน 35 คน
      1.2 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ : นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โดยการสอบคัดเลือก
2.  คุณสมบัติของนักเรียน
      2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 หรือเทียบเท่า
      2.2 ไม่จำกัดอายุ
      2.3 เป็นโสด
3.  หลักฐานในการสมัคร
      3.1 ใบสมัครโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)
      3.2 รูปถ่ายหน้าตรง ชุดนักเรียน ขนาด 3x4 ซม. หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
      3.3 เอกสารที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า (ปพ.1) หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
      3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน, บิดาและมารดา จำนวน 3 ฉบับ
4.  การรับสมัคร
      ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อ ให้มากรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครที่ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ในวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5.  วิธีการคัดเลือกนักเรียน
     สอบวัดความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น.
6.  ประกาศผล
     วันที่ 3 เมษายน 2559 ที่ใต้ถุนอาคารสัตบรรณ
7.  มอบตัวและปฐมนิเทศ
     ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามการประกาศผล  มามอบตัวโดยมีผู้ปกครอง ซึ่งเป็นบิดา มารดาหรือผู้อุปการะนักเรียน มามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง ในวันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ที่ใต้ถุนอาคารสัตตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) พร้อมเอกสาร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานธุรการ โทร. 045-204758

 

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี