โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าค่ายอบรมค่ายดาราศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาตร์และดาราศาตร์
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม พ.ศ.2560

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี