การปรับการเรียนการสอนตามนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ตามที่โรงเรียนเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) ได้ตอบรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
จึงขอปรับเวลาเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้

    1. นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปฏิบัติกิจกรรม 5ส. เวลา 07.45 น. ถึงเวลา 07.55 น.
    2. เตรียมพร้อมเข้าแถว เวลา 07.55 น.
    3. เข้าแถวเคารพธงชาติเวลา 08.00 น. ถึง 08.10 น.
    4. ระดับปฐมวัย ภาคเช้า กิจกรรมเริ่ม 08.15 น. และเลิกเรียนเวลา 15.00 น. (เช่นเดิม)
    5. ระดับประถมศึกษา เริ่มเรียนเวลา 08.10 น. และเลิกเรียนเวลา 15.30 น.
         พักกลางวันเวลา 11.10 น. ถึง 12.10 น.
    6. ระดับมัธยมศึกษา เริ่มเรียนเวลา 08.10 น. และเลิกเรียนเวลา 16.10 น.
         พักกลางวันเวลา 12.10 น. ถึง 13.10 น.

โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

 

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี