โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.ต้น
โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เข้าค่ายปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  นั่งสมาธิ  ปฏิบัติธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
เมื่อวันที่ 1- 3 กรกฎาคม 2558
ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์  อำเภอสว่างวีรวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี  

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี