โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน (ครู)
โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน
โดยให้คุณครูเรียนภาษาอังกฤษทุกวันพุธหลังเลิกเรียน (15.30 – 16.30 น.)
กับครูเจ้าของภาษาและครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เป็นการฝึกสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน 
โดยปีการศึกษา 2558 มีวิทยากร 2 คน คือ Miss Josephine Adams สัญชาติ อเมริกัน อายุ46 ปี
และ Miss Audrey Driihoff สัญชาติ อเมริกัน อายุ 21 ปี
ซึ่งทั้งสองท่านเป็นครูที่มาปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี