โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ ๒๓  ประจำปี ๒๕๕๘
 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่  ๒๔-๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
โรงเรียนได้ส่งกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้   จำนวน ๑๓ กิจกรรม ผลการแข่งขัน  ดังนี้

๑. กิจกรรมที่ได้เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง (ตัวแทนระดับภาค)  จำนวน  ๔  กิจกรรม

๑.๑  รางวัลชนะเลิศ สื่อ นวัตกรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นางเชาวริน  เศรษฐมาตย์
๑.๒  รางวัลชนะเลิศ  กิจกรรมคัดลายมือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นางสาววันวิสา  ชมท่าไม้         ม.5/1
ครูผู้ควบคุม  นางสาวนภษร  ธนาสน์วกุล
๑.๓  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
- เด็กหญิงปาริฉัตร  สิงห์แก้ว       ป.3/2
ครูผู้ควบคุม  นางชมัยพร  วิวัชวันปรีชา
๑.๔  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  กิจกรรมวาดภาพระบายสี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นายเจนณรงค์  สุวรรณภา        ม.6/1
- นางสาวตะวัน  วงค์กาฬสินธ์     ม.4/1
ครูผู้ควบคุม  นายศิริเดช   เจริญพงษ์

๒. กิจกรรมที่ได้เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง   จำนวน  ๗  กิจกรรม
๓.
กิจกรรมที่ได้เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน    จำนวน  ๒  กิจกรรม

 



































 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
 



 

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี