ค่ายสิปปนนท์

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเป้าหมาย
โครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ และเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรม
“วิทยาศาสตร์สิปปนนท์ เยาวชนเทคโนโลยี สำนึกดีเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ ๒  
โดยมีนักเรียน ม.ปลาย ท. ๑ จำนวน ๘๐ คน ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ
จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ เข้าค่ายกิจกรรมที่โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
ที่จัดโดยอาจารย์และนักศึกษาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเยาวชนควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนแบบอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 


 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

นางวิกันดา ศรีสมุทร
บทเรียนออนไลน์ คอมพิวเตอร์ ม.1

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี