มอบทุนการศึกษา..คลิกเพื่ออ่านต่อ
วันแม่แห่วชาติ..คลิกเพื่ออ่านต่อ
สัปดาห์ภาษาไทย..คลิกเพื่ออ่านต่อ
คณะครูร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา..คลิกเพื่ออ่านต่อ
ทำความดีเพื่อพ่อ..คลิกเพื่ออ่านต่อ
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ..คลิกเพื่ออ่านต่อ
วันสุทรภู่..คลิกเพื่ออ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครอง..คลิกเพื่ออ่านต่อ
พิธีไหว้ครู..คลิกเพื่ออ่านต่อ
การอบรมครูทางไกล STEM..คลิกเพื่ออ่านต่อ
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและทำบุญตักบาตร..คลิกเพื่ออ่านต่อ
เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม..คลิกเพื่ออ่านต่อ
เข้าค่ายดาราศาสตร์..คลิกเพื่ออ่านต่อ
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์..คลิกเพื่ออ่านต่อ
งานเลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการนิพนธ์..คลิกเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาภายในกลุ่มสังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร..คลิกเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..คลิกเพื่ออ่านต่อ
คุณครูชลัยรัตน์ได้รับการโอนย้าย..คลิกเพื่ออ่านต่อ
การประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย..คลิกเพื่ออ่านต่อ
ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ มทบ.22..คลิกเพื่ออ่านต่อ
ได้เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี..คลิกเพื่ออ่านต่อ
การแข่งกีฬานักเรียนอนุบาล..คลิกเพื่ออ่านต่อ
หล่อเทียนพรรษาถวายวัด..คลิกเพื่ออ่านต่อ
เข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม..คลิกเพื่ออ่านต่อ
การปรับการเรียนการสอนตามนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"..คลิกเพื่ออ่านต่อ
การสมัครเรียนปีการศึกษา2559..คลิกเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาภายใน..คลิกเพื่ออ่านต่อ
การจัดทำข้อตกลงเชิงวิชาการ..คลิกเพื่ออ่านต่อ
การประชุมผู้ปกครอง..คลิกเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ..คลิกเพื่ออ่านต่อ
อบรมปฏิบัติการการพัฒนาแบบทดสอบ..คลิกเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..คลิกเพื่ออ่านต่อ
อบรมปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน..คลิกเพื่ออ่านต่อ
Big Cleanig Day..คลิกเพื่ออ่านต่อ
ฟุตบอลกระชับมิตร..คลิกเพื่ออ่านต่อ
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร..คลิกเพื่ออ่านต่อ
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน (ครู)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันทักษะวิชาการ .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
ค่ายสิปปนนท์ .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
การประเมินสื่อนวัตกรรมและกิจกรรมทางวิชาการ .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
ประกาศผลการเรียน .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
สมัครเรียนออนไลน์ .. หมดเวลาสมัคร
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
คณะครูออกกำลังกายตอนเย็น .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
ร่วมขบวนแห่บวงสรวงพระจูมมณ .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรต .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
โครงการไร่นาสวนผสมตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏืบัติการพัฒนาบุคลากร .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษาสู่อาเซียน .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
เข้าร่วมการประกวดสวดสรภัญญะ .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
อบรมจิตอาสา ยุวฯ จราจร สารวัตรนักเรียน .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
ถวายเทียนพรรษาให้วัดในเขตเทศบาล .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมจัดทำไร่นาสวนผสม .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
สมโภชณ์เทียนพรรษาพระราชทาน .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
โครงการเปิดรั้วน้ำเงิน - ชมพู .. คลิกเพื่ออ่านต่อ
ประชุมผู้ปกครอง..คลิกเพื่ออ่านต่อ
กิจกรรมลดและคัดแยกขยะ..คลิกเพื่อ่านต่อ
พิธีไหว้ครู..คลิกเพื่ออ่านต่อ

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
สารบัญ
 

หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ติดต่อโรงเรียน

 

เกี่ยวกับนักเรียน
  

ผลงานครู
 

รองวลัยจิตต์ เดชคำภู

นางกีรตยา นิยมคุณ

นางสาวนภษร ธนาสน์วกุล

นางสาวสุรีรัตน์ สุพรรณนนท์

 
   


โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)
เลขที่ 1 ถนนชาภูบาล ตำบลพิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 | โทร 045-441754 | E-Mail : admin@phoklang.ac.th
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง) สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี